ردیف عکس ah آمپر CCA pdf کاربرد
1 خودرو های اروپایی
2 خودرو های آسیایی
3 کامیون و سنگین 225 تا145
4 3.5 - 5 - 7