تکنولوژی


ZFM


ECO


EMT


TFT


فناوری تصفیه هدفمند (TFT):

TARGETED FILTRATION TECHNOLOGYبا توجه به اهمیت فیلتر (تصفیه کن) در چرخه راندمان موتور،بویژه موتورهای مدرن طراحی شده امروزی وقدرت تصفیه بسیار،طراحی فیلترهای توتاچی از جنس نانو بوقوع پیوسته است . افزایش بار،اصطکاک،افزایش حساسیت موتور به ذرات ریز و ساینده در اندازه میکرون شرکت توتاچی ژاپن را بر آن داشت دست به خلاقیتی نوین در خصوص ساختن فیلتر های نانو با هزینه پایین بزند.اهمیت دوام و قابل اطمینان از سیستم تصفیه روغن وهوا و........ واطمینان از یک زندگی با ثبات موتور خودرو،نقش مهمی در کیفیت رانندگی،نکهداری وطول عمر یک موتور را داراست. فیلتر روغن نقش اساسی در طول عمر و عملکرد قابل اعتماد از موتورهای خودرو را داشته وموارد بکار رفته درفیلتر نیز در درجه اهمیت می باشند.

همانطوریکه آگاهید از زمان اختراع ونصب فیلتر روغن اتومبیل درآغاز قرن بیستم،تغییر قابل توجهی در خصوص مواد ونوع فیلترها دیده نمی شود.پیشرفت های فناوری جدید ومونتاژقطعات فلزی وغیر فلزی به تولید فیلترهای خاص منجر شده است.

TFT فناوری تصفیه هدفمند،فناوری خاص شرکت توتاچی ژاپن است که مطابق با مشخصات والزامات OEM های خودرو وبا بهترین کیفیت شناخته شده تولید گردیده است.

یکی از عوامل کلیدی فناوریTFT،انتخاب یک نوع شخصیت است وساختار این شخصیت عبارت است از کاغذ صافی نانو ومتخلخل فیلتر که برای بدست آوردن نهایت قدرت وخواص فیزیکی ومکانیکی هنگام تصفیه روغن در حال گردش موتور خودرو است.در این شخصیت سازی فیلتر،از الیاف مصنوعی اضافی بشکل نانو استفاده شده تا قدرت تصفیه بهبود یابد.

در واقع بعنوان یک نتیجه،فیلترهای توانمندTOTACHIدارای پارامترهای کلیدی زیر می باشند:

1-عیار تصفیه

2-فیلتراسیون کامل

3-افزایش ظرفیت جذب گردوغباروذرات بسیار ریز

4-مقاومت کم نسبت به جریان عبور روغن

5-عمر طولانی

استفاده از فیلترهای TOTACHIباعث می گردد فاطله خدمات جهت خودرو گسترش یافته واثر بخشی روغن موتور را بهبود نمایدومحافظت پیشرفته ای را از موتور در برابر آلودگیهای مضر در هوا و سوخت وغیره انجام بدهد.

با توجه به پیشرفت در فناوری فیلتراسیون ، تمایز یک فیلتر خوب با فیلتر معمولی دشوار است.از این رو هنگام خرید واستفاده به فن آوری تولید وشهرت تجاری وخوش نام TOTACHIتوجه نمایید بطور منظم تحت صدور گواهینامه های کیفی در مجهزترین موسسه های تحقیقات مستقل خودرو هستند ومحصولات توتاچی را فقط از طریق تنها شبکه مجاز نمایندگی انحصاری و توزیع کننده رسمی در ایران که زیر نظر شرکت تخصصی نفت اندیش یکتا می باشند تهیه نمایید.