ردیف عکس Base SAE API بسته بندی PDF کاربرد
1 fully synthetic 75w-85 GL-5 و MT-1 200L - 20L - 60L - 4L - 1L تمام خودرو های سواری و سنگین و در تمام شرایط آب و هوایی و تجاری و عمومی
2 fully synthetic 75w-90 GL-5 و MT-1 200L - 20L - 60L - 4L - 1L تمامی خودروهای سواری - گیربکس های دارای mesh یا سوراخدار و فشار بالا
3 fully synthetic 75w-90 / J23-60 GL-5 و MT-1 200L - 20L - 60L - 4L - 1L تمامی خودرو های سواری و سنگین در تمام شرایط آب و هوایی و فشار بالا
4 semi synthetic 80W-90 GL-4 200L - 20L - 60L - 4L - 1L تمامی خودرو های سواری و عمومی و تجاری دارای وزن متوسط و ون و مینی بوس
5 semi synthetic 75W-90 GL-4 200L - 20L - 60L - 4L - 1L