ردیف عکس پایه base iso بسته بندی pdf کاربرد
1 Semi Synthetic 15 20L - 200L کلیه تجهیزات صنعتی و طبق راهنمای کارخانه سازنده ی دستگاه
2 Semi Synthetic 32 20L - 200L کلیه تجهیزات صنعتی و طبق راهنمای کارخانه سازنده ی دستگاه
3 Semi Synthetic 46 20L - 200L کلیه تجهیزات صنعتی و طبق راهنمای کارخانه سازنده ی دستگاه
4 Semi Synthetic 68 20L - 200L کلیه تجهیزات صنعتی و طبق راهنمای کارخانه سازنده ی دستگاه