ردیف عکس پایه Base محدوده دمایی (`C) PDF کاربرد
1 الکل آیزوپروپیل و گلیکول 0 - +40 `C اول بهار تا اول مهر
2 الکل آیزوپروپیل و گلیکول -25 - +45 `C اول مهر تا پایان فروردین