ردیف عکس پایه Base SAE API بسته بندی PDF کاربرد
1 Semi Synthetic 10W-40 SL/SM 1 L تمام تجهیزات پزشکی و باغچه بانی