ردیف عکس پایه Base درجه SAE درجه API درجه ACEA درجه ILSAC PDF رنگ ویژه خودروهای
1 Fully Synthetic 0W-20 SN A3/B3 GF-5
2 Fully Synthetic 0W-40 SN A3/B4 - C3 GF-5
3 Fully Synthetic 5W-20 SN A3/B3 GF-5
4 Fully Synthetic 5W-30 SN / CF A3/B3 - C3 - A5/B5 GF-5
5 Fully Synthetic 5W-40 SN A3/B3 - A5/B5/B4 GF-5
6 Fully Synthetic 5W-50 SN / CF A3/B4 - C3 GF-5
7 Fully Synthetic 10W-40 SN / CF GF-5
8 Fully Synthetic 20W-50 SN / CF GF-5