ردیف عکس پایه Base درجه SAE درجه API درجه ACEA درجه ILSAC PDF رنگ ویژه خودروهای
1 Semi Synthetic 5W-30 SM/CF A3/B3/C2 GF-5
2 Semi Synthetic 5W-30 SN/CF A3/B3/C2 GF-5
3 Semi Synthetic 10W-40 SM/CF A3/B4 GF-5
4 Semi Synthetic 10W-40 SN/CF A3/B4 CF-5
5 Semi Synthetic 5W-30 CI-4 / CH-4 A3/B4 E5/E7 GF-5 GF-4
6 Semi Synthetic 15W-40 CI-4 A3/B4 - E7 GF-4 JASCO-DH1